Oppsummering folkemøte 21 november 2023

Moelv Ide og Næringsforum inviterte sammen med Ringsaker Kommune til folkemøte i aulaen på Moelv Skole. Responsen var enorm, og vi er usedvanlig takknemlig for alle som møtte opp denne kvelden! Og vi beklager selvfølgelig at noen ikke fikk komme inn fordi det ikke var plass. Vedlagt denne saken er kopier av foredragene som ble presentert.

Ringsaker Blad skriver at om lag 500 kom seg inn, mens godt over 100 mennesker fikk beskjed om at det var fullt da de møtte opp på skolen. Arrangørene kunne ikke ta inn flere av sikkerhetsgrunner, og det var heller ikke igjen en eneste ledig plass i den tettpakkede aulaen.

– Det viser at det er et stort engasjement for det som skal skje i Moelv. Det er viktig, for vi må være med å påvirke de valg som gjøres, sier John Retzius.

Men det er kolossale planer og endringer Moelv står foran, og det skaper naturligvis interesse. De fremmøtte fikk grundig informasjon om status for arbeidet med sykehus, jernbane, E6 og Mjøsbru og sentrumsutvikling.

Program for kvelden

Tom Einertsen i Sykehusbygg HF, som er prosjektleder for arbeidet med Mjøssykehuset i Moelv, var først ut i aulaen. 1. desember kommer det varsel om oppstart av regulering for Mjøssykehuset.

En konseptrapport skal beskrive det som skal bygges og hvordan det skal se ut. Det gir grunnlag for jobben med å få på plass en kostnadskalkyle. Dette skal igjen danne grunnlaget for en lånesøknad som igjen skal sørge for byggestart av Mjøssykehuset.

– Vi går for å få Mjøssykehuset på statsbudsjettet i 2026, og våren 2027 regner jeg med byggeaktivitet. Byggingen vil ta 5–6 år, forklarte Einertsen, og skisserte dermed overfor en begeistret forsamling at sykehuset skal stå ferdig i 2032–33.

Ny Mjøsbru

Stor interesse rundt ny mjøsbru

Det som også engasjerte modølene stort på møtet var arbeidet med ny mjøsbru. Det er to alternativer som er aktuelle. Alternativ nord er en bru parallelt med dagens bru og alternativ sør vil gå ut fra området tett ved renseanlegget, noen hundre meter lenger sør.

Det første alternativet vil ramme boligområdet mellom Strandvegen og Puttenvegen. Det vil ramme båthavna og området ved Spritbua. Det er liten tvil om at de fleste modøler foretrekker at det bygges bru lenger sør. Det vil påvirke både strandlinje og ikke minst boområder i Moelv i langt mindre grad.

Jarle Kristian Tangen, prosjektutviklingssjef i Nye Veier, forklarte de frammøtte om arbeidet og problemstillingene og ville ikke forskuttere hvilken løsning de heller mot. Det forberedes nå arbeid med prøvepeling blant annet for å måle bæreevne for fundamenter i mjøsbunnen for det sørlige alternativet. For det første sørlige alternativet som ble undersøkt i sin tid, var konklusjonen at det ikke var mulig å bygge bru der. Området som skal undersøkes nå går litt lenger nord.

Bane NOR

Sverre Setvik i Bane NOR informerte om planen knyttet til jernbane- og knutepunktutvikling i Moelv. Grunnlaget for det arbeidet er godt, blant annet fordi Moelv stasjon etter oppgraderingen i 2012 fungerer bra i dag. Samtidig er målet at aktuelle tiltak skal gi muligheten for to persontog i timen forbi Moelv.

– Jernbanen rett gjennom byen skaper noen utfordringer, men det har jo veldig mange av de andre store byene rundt i Europa også, meldte John Retzius, til latter fra salen.

Foto: Gaute Freng / Ringsaker Blad

Plansjef i Ringsaker, Anne Gunn Kittilsrud, rundet av det hele med å forklare hvordan kommunen og kommuneplanen skal gi føringer for hvordan alle de enorme planene skal sys sammen og samordnes i pågående sentrumsutvikling av Moelv. Hun trakk fram mange momenter om hva som kommer til å bli viktig og aktuelle spørsmål som kommer til å berøre Moelv i tiden framover.

Boligbygging, infrastruktur, kollektivtrafikk, tilrettelegging for sykkel og gangveger og utvikling av sentrum blir viktig.

– Det er mye grått i sentrum nå. Et mål må være å gjøre det mer trivelig å bo og være i sentrum. Vi trenger flere boliger, flere folk og grønne lunger. Det er kanskje ikke så populært å si her, men det nye sjukehjemmet i Moelv er akkurat et slikt prosjekt. Det ligger sentralt, det er en god møteplass og det er et moderne bygg. Der vil det bli godt å jobbe, godt å bo og godt å besøke. Vi trenger flere slike prosjekter som gjør det bra å bo i Moelv. Moelv park er også et godt eksempel, sier Kittelsrud.

En åpenbar kvalitet i Moelv er hvor kompakt byen er og hvor langt folk kan ferdes uten bruk av bil. Natur- og miljøaspektet blir viktig i planleggingen, og også det å bevare byens ferdsel mellom sentrum og Mjøsa.

Ideen om å føre gjennomgangstrafikken utenom Storgata ble også nevnt av både plansjefen og flere andre. Industrivegen kan bli løsningen for det.

Foto: Gaute Freng / Ringsaker Blad

Moelven inn i framtida

Det største som skjer

Folk i salen spurte om hva som kommer til å bli viktig for dem framover. Hvordan de best kan møte all byggingen, all aktiviteten og alle diskusjonene om ulike valg som skal tas framover.

– Svaret på det er engasjement. Det er lurt at folk samler seg og samordner aktuelle innspill i de ulike høringsprosessene som vil foregå framover, svarer blant annet John Retzius.

Han la til at de ønsker flere informasjonsmøter og arbeidsmøter hvor folk får anledning til å ta del i utviklingen som skal skje.

– Dette var et bra møte. Det er veldig viktig for oss i Moelv og her fikk vi mye god informasjon. Dette er største som skjer i innlandet i årene framover. Jeg kunne kanskje tenkt meg enda mer fokus på miljø og så kunne det vært enda flere unge folk her, sier Tom Sørum, som var en av rundt 500 som fikk plass under folkemøtet tirsdag kveld.