Strategisk næringsplan 2024-2035

Formannskapet i Ringsaker kommune behandlet i møte den 3.4.2024
Strategisk næringsplan 2024-2035 – forslag til høring og offentlig ettersyn.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til strategisk næringsplan 2024-2035 legges ut til høring.

Med bakgrunn i at næringslivet har deltatt aktivt med innspill til planarbeidet, legges det opp til at planen sendes ut på høring til næringslivet og andre berørte aktører, før den sluttbehandles. Planen ligger ute til høring i seks uker.

Strategisk næringsplan er også tilgjengelig på kommunens nettside under kunngjøringer.

Høringsuttalelse sendes til: postmottak@ringsaker.kommune.no innen 16.5.2024.