Vårt leserbrev til Ringsaker Blad

Moelv står foran spennende tider. Mange prosjekter står foran oss; ny Mjøsbru, dobbeltsporet jernbane og selvsagt ikke minst vedtaket om det nye Mjøssykehuset plassert i Moelv.

Alt dette vil forsterke og framskynde utviklingen av Moelv som et sentralt sted «midt i Mjøsbyen». og gir unike muligheter for å tenke framtidsrettet og moderne når byen skal utvikles.

Vi i Moelv Idè- og Næringsforum ser at det er flere eiendomsutviklere og investorer som nå presenterer spennende tanker, skisser og planer for hvordan ulike deler av både Storgata og omliggende områder kan utvikles. Dette er tanker som vi applauderer – det trengs investorer og utviklere som både har vilje og evne til å satse, og som ser potensialet. På samme måte som vi ønsker sykehuset og nye innbyggere velkommen, må vi også vise de som vil investere hos oss at de er ønsket.

Signalbygg

Ikke minst velger vi å trekke fram det siste eksempelet som er presentert i media; «Moelvtårnet» plassert i sørkanten av bykjernen. For oss representerer Buchards skisse spennende tanker – et signalbygg som vil sette Moelv på kartet. Dette har et stort potensial for å skape aktivitet, og fylle kriteriene om å utnytte arealene oppover i høyden. I tillegg gir dette en god nærhet til kollektive løsninger og andre viktige funksjoner.
At en så profilert og dyktig utbygger vil satse i Moelv vil ha sterke positive ringvirkninger og tiltrekke seg ytterligere utbyggere og investorer som Moelv trenger.

Byutvikling

Hvor mye og hvor fort Moelv vil vokse vil avhenge av mange ting, men beslutninger som tas nå vil påvirke oss i mange år framover. Hvordan kan vi best mulig legge til rette for at Moelv blir et sted hvor nye innbyggere og virksomheter ønsker å slå seg ned? Dette er spørsmål som opptar oss i Moelv Idè- og Næringsforum (MIN).

Et av de sentrale spørsmålene blir hvordan vi kan bevare og utvikle mange av de gode verdiene som allerede ligger i området – ikke minst med viktige friarealer – med en kraftig vekst tettest mulig opp mot det helt sentrale kollektivknutepunktet som jernbanestasjonen er.

Når vi 2024 tenker byutvikling og vekst er det selvsagt helt grunnleggende å tenke bærekraft/det grønne skiftet. Vi må både legge til rette for at mest mulig transport kan foregå kollektivt, og samtidig ta hensyn til at det både nord og sør for Moelv ligger viktige jordbruksarealer som det blir viktig å skåne mot unødvendige inngrep.

Moderne byutvikling handler også om å skape bolyst – byen skal være et sted hvor en ønsker å oppholde seg – og som skaper stolthet og glede. For oss betyr dette at arkitektur, både hva gjelder utforming av gode felles uteområder og bygninger er viktig. Mange mennesker skal ha plass på et begrenset område samtidig som det oppleves som både romslig og trivelig.

Byggehøyder

Kombinasjonen av å tenke utvikling på et begrenset område – både for å ha nærhet til kollektivløsninger, og skåne friarealer og viktig jordbruksområder betyr at vi må tørre å utfordre oss på byggehøyder. I Moelv er vi så heldige at vi har en svært bred storgate – Det vil være fullt mulig å bygge høyt i dette området, samtidig som det skapes en god opplevelse av rom og plass. Hvor høyt skal vi være forsiktige med å være presise på – til det trengs det gode vurderinger og vil avhenge av gode arkitektoniske løsninger. Det vil være godt mulig å øke høydene betydelig ut over det vi ser i dag.

Vertskap

Vi har i Moelv vært positive til å være «vertskap» for Mjøssykehuset. Med det har vi også vært positive til at tettstedet vårt om noen år vil se helt annerledes ut enn det gjør i dag. Endringer utfordrer oss til å tenke nytt og se muligheter. Med dette går også utfordringen til politikere og administrasjon i kommunen som må legge til rette for en positiv byutvikling i Moelv som skaper bolyst og livskvalitet. Vi håper og tror at de som nå viser interesse for å investere i, og utvikle Moelv, blir godt tatt imot med sine planer og at det samtidig legges til rette for en helhetlig utvikling som har verdi både for den enkelte og for helheten.

La det planlagte Moelvtårnet bli et symbol og startskudd for en positiv og framtidsrettet utvikling i Moelv.