Slik blir rundkjøringen ved E 6

Rundkjøringen ved E6 i Moelv blir et landemerke i området.
Vi har deltatt aktivt og sendt innspill i høringsprosessen.
Her kan du lese våre innspill og svar fra Nye Veier.

Her kan dere se hvordan den nye rundkjøringen ved E 6 vil bli.

Dette blir en flott rundkjøring!

Vi har vært opptatt av at støyskjermer utformes slik at sikt
opprettholdes. Dette synes å være ivaretatt gjennom
transparente felter.
Nye Veier har tatt dette til orientering.

Vi foreslår å flytte fotgjengerovergangen i
Kastbakkvegen til andre siden av avkjøring til
bensinstasjonen.
Nye Veier svarer:
En slik flytting vil medføre at det blir kryssing av tre
felts veg, og kryssing av en større trafikkmengde (til og
fra bensinstasjonen). Dette vurderer vi til å gi dårligere
trafikksikkerhet, og merknaden tas ikke til følge.


Vi ber kommunen om å påskynde videre utforming av fv.
213 med tilhørende g/s-veg frem til sentrum.
Mener det kan være riktig med rundkjøring ved Tkrysset
Ekredalsvegen, Strandvegen og
bensinstasjonen. Alternativet til rundkjøring er å sette
krav om kun lov å ta til høyre.
Nye Veier svarer:
Dette er utenfor planområdet, og innspillet er til
kommunen. Tas til orientering.