Kommuneplanens arealdel 2024 – 2024

Ringsaker kommune har sendt ut forslag til planprogram for revisjon. Her kan du lese forslaget og se / lese vår høringsuttalelse på denne planen.

Moelv 2023.06.06

Høringsuttalelse Forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel

Innsender Moelv Ide og Næringsforum

Moelv Ide og Næringsforum (MI&N) er en frivillig organisasjon med medlemsgrunnlag blant næringsliv, organisasjoner og privatpersoner i Moelvområdet (www.moelvidefo.no).

Organisasjonens formål er å skape tettere kontakt og utvikle samarbeid mellom næringsliv, offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og lokalbefolkningen.

Forumet skal jobbe aktivt med saker som fremmer Moelvs utvikling og med fokus på fremtidsrettede prosjekter.

Kommuneplanens arealdel er i så måte en viktig sak som vi framover vil delta aktivt i arbeidet med. Det er imidlertid lite relevant for oss å peke på endret status på enkelteiendommer, men mer ha fokus på viktige retninger for Moelv i en fase med mange sentrale prosesser.

Etter å ha gjennomgått dokumentet/forslag til planprogram er vår oppfatning at dette er dekkende i forhold til revisjonstemaer, strategier og hovedpunkter for oppfølging. Nedenfor har vi satt opp det som vi mener er sentralt for Moelv i dette arbeidet.

Mange av temaene nedenfor henger sammen, men gir et bilde av hva vi mener må tillegges spesiell vekt i analyse, utredning og medvirkning i prosessen.

  • Forankring og koordinering med andre sentrale prosesser.

Det er i planprogrammet henvist til bl.a. vedtaket om hovedsykehus i Moelv, E6 utbygging og dobbeltsporet jernbane.

Alle disse prosessene vil sterkt påvirke arealdisponeringen i Moelv og må hensyntas i kommuneplanen.

MI&N har avgitt uttalelse i alle disse prosessene og vi vil vektlegge de utfordringene og mulighetene som dette medfører.

Videre støtter vi at arbeidet med Kommunedelplan for Moelv, som har vært satt på vent, revideres samtidig som Kommuneplanens arealdel behandles.

  • Særlig om nytt hovedsykehus i Moelv

Nytt hovedsykehus må forventes å stå ferdig i første halvdel av planperioden.

Det må i planarbeidet foretas grundige vurderinger av forventet behov for både bolig, nærings- og handelsarealer som følge av en slik etablering.

  • Infrastruktur

Utover prosessene med ny E6 og dobbeltsporet jernbane må det i planarbeidet vurderes og konkluderes på en langsiktig løsning for trafikken gjennom Moelv.   Det vises i den sammenheng til at nytt hovedsykehus vil åpne en ny korridor inn fra E6. og det må vurderes hvordan denne kan utnyttes i forhold til eventuelt å avlaste sentrum av Moelv for gjennomgangstrafikk.

  • Sentrumsutvikling

Gitt forventet vekst i Moelv som følge av hovedsykehus og andre sentrale prosesser må det i planarbeidet gjøres nødvendige avklaringer om utvikling av sentrum/handelsstedet. I denne sammenheng er byggehøyder viktig, men også en prosess knyttet til å skape et levende sentrum med relevante fasiliteter for dette, som utvikling av torv og «grønne lunger».

  • Tilgjengelig het på – og plassering av tomter for bolig og næring.

Det vises til kart og vedlegg til gjeldende plan som angir tilgjengelige arealer/boenheter.

Her forventer vi at det gjøres en grundig prosess knyttet til å vurdere hva som er et realistisk behov framover (igjen spesielt med vekt på sykehusetableringen).

Både lokalisering av bosetningstyngdepunkter og næringsetablering (tilknyttet sykehuset og ellers) vil være helt sentralt for enn sunn og kontrollert vekst.

  • Tilgangen til Mjøsa og viktige fritids/friarealer

Moelv har i dag noen viktige arealer og løsninger som sikrer samspillet mellom sentrum, Mjøsa og viktige fritidsarealer i hele strandbeltet fra Steinsholmen i sør til Vea i nord.

I planprosessen må det legges vekt på at dette bevares og videreutvikles til tross for at ny E6 og sykehus vil gjøre inngrep i dette.

Moelv Ide- og Næringsforum vil bidra aktivt i planarbeidet framover innenfor de rammene som ligger i planprogrammet.

Vi merker oss at det planlegges mindre fokus på geografiske møter og mer fokus på temamøter for å sikre medvirkning og stiller gjerne opp som medarrangør for denne typer møter. Vi ser for oss et behov for møter som både er tematisk orientert og som tar for seg helheten knyttet til kommuneplanen og kommunedelplan for Moelv.

Moelv 6. juni 2023

John Retzius                                                                             Jostein Takle

Styreleder                                                                                  Styremedlem