Framtidens sykehjem

Moelv Ide- og næringsforum var deltager sammen med mange andre lag og foreninger i en tidlig fase for planleggingen av det nye sykehjemmet hvor Ringsaker Kommune fikk innspill fra lokalbefolkningen. En bra involvering. Den gangen det var tenkt bygd på nåværende tomt. Kommunestyret fikk saken til behandling med ny føring sentralt og vedtaket ble å legge det mer sentrumsnært på tomten ved Moelv Bo og aktivitetssenter.

Ringsaker Kommune bygger framtidens sykehjem – Aldersvennlig stedsutvikling

De opprinnelige planene var å bygge på tomta der dagens sykehjem ligger i Moelv, men undersøkelser av grunnforholdene gjorde at man etter hvert begynte å vurdere alternative løsninger. I dette arbeidet ble prosjektgruppa inspirert av tilnærmingen som løftes fram gjennom satsingen på aldersvennlig stedsutvikling som Helsedirektoratet og Norske arkitekters landsforbund står bak. Dette og god dialog med Husbankens arkitekt gjorde at man valgte å utrede en tomt litt nærmere sentrum. I dette arbeidet har også kommunens planavdeling gitt gode råd. Deres vurdering er at den bynære tomta best ivaretar planene for det framtidige sykehjemmet. Ringsaker har nemlig som ambisjon at det nye bygget skal invitere til aktivitet og møter mellom mennesker på tvers av alder og funksjonsnivå og en plassering i sentrum er et viktig grep i arbeidet med å få dette til. Prosjektgruppa har stått på og i februar nådde de en viktig milepæl da funksjonsprogrammet ble vedtatt i Kommunestyret med 36 mot 3 stemmer.

 av Riche Vestby Innovative anskaffelser

Moelv Ide- og næringsforum fikk oppfordring på å ta opp saken rett etter vedtaket og styret holdt seg til foreningens  prinsipielle vedtak om at vi ikke jobber for å endre vedtatte saker.  

Engasjementet blant enkelte lokalt ble stort for å få endret avgjørelsen om plassering.  Vi gikk da sammen med Moelv Handelsstand og fikk kommuneadministrasjonen til et møte for å få mer innsikt i bakgrunnen for det nye tomtevalget og tanken bak integreringen og utviklingen av området. Dette ga et helhetsinntrykk av hvordan dette påvirker en sentrumsnær og avgrenset beliggenhet.   

I samme møte ga vi innspill til saksgangen og til hvilke innspill vi hadde fått fra befaringer og samtaler vi har hatt med ulike parter. 

Ved å forutsette at politikernes vedtak blir stående var det viktig for begge foreninger at det i den videre prosessen legges til rette for parkeringsmuligheter og forbindelseslinjer i sentrum. 

Det ble også lagt vekt på at parkområdet blir utviklet til en Bypark slik at den er lett tilgjengelig for Moelvs befolkning i hverdagen. Her foreslo vi dialogmøter med lokalbefolkningen for å få innspill.

Moelv ide- og næringsforum ga å uttrykk for at vi ønsket en Byplan for framtidens Moelv.

Her er presentasjon av reguleringsplan / planforslag og forprosjekt nytt sykehjem Moelv i møte 26.05.2021.
https://ringsaker.kommunetv.no/archive/206

Foto – skisser: BØLGEBLIKK